Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor: Służewska Ewa – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor klas I-III : Alina Sobczyk – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor klas IV-VI : Ewa Wiórkowska – nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Przedszkola nr 14 – Katarzyna Ogórek - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Przedszkola nr 20 – Ewa Kamińska – nauczyciel dyplomowany


Kontakt :

Kompetencje dyrektora zespołu:

 • Sprawuje nadzór wobec nauczycieli i pozostałych pracowników.
 • Kształtuje twórczą atmosferę, właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji. Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 • Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom zespołu.
 • Występuje do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników.
 • Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych w ostatnim roku nauki.
 • Stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
 • działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół.
 • Wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom zespołu.
 • Zatrudnia i zwalnia (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników zespołu, określa ich zakres obowiązków.
 • Decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
 • Odpowiada za wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 • Powołuje wicedyrektora i określa zakres jego obowiązków.
 • Tworzy inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego.
 • Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w zespole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
 • Kompetencje wicedyrektorów zespołu:
 • Sprawuje nadzór zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych.
 • Czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy dydaktyczno-wychowawczej zespołu.
 • Organizuje i kontroluje realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.
 • Kontroluje prowadzoną przez nauczycieli dokumentację przebiegu nauczania.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej pracy zespołu.
 • Podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje jego obowiązki i uprawnienia, a w szczególności podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki imiennej.
 • Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym zespół, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim
odpowiada: Służewska Ewa
data: 19-02-2021
wytworzył: Bogumiła Gmaj
data: 19-02-2021
data: 19-02-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-02-2021 - Edycja treści
 • 17-09-2019 - Edycja treści
 • 20-06-2018 - Edycja treści
 • 17-01-2018 - Edycja treści
 • 08-11-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 763