Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Przedmiot działalności i kompetencje przedszkoli.

Przedmiotem działalności Przedszkoli jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 5 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Przedszkola:

 • realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego;
 • zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Rodzice dziecka wg ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r  art. 14b i 18 obowiązani są do:

 • Pełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, szkoły
 • Zapewnienia regularnego uczęszczana dziecka na zajęcia.,
 • Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
 • Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora zespołu, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku przedszkolnego/szkolnego
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim
data: 12-11-2015
wytworzył: Bogumiła Gmaj
data: 12-11-2015
data: 12-11-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 620